ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Task: SurfaceDifference_DMR5G

Display Name: SurfaceDifference_DMR5G

Description: Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu). K provedení výpočtu je nutné zadat hranici vnějšího obvodu, hranici a nadmořskou výšku vnitřního obvodu (dno stavební jámy nebo terénního zářezu, korunu náspu). Zadaný terénní tvar lze zpřesnit přidáním hran. Při zadání alespoň jedné zpřesňující hrany v rámci vnějšího obvodu je vnitřní obvod nepovinný. Výsledkem nástroje je polygon objemu, rastr objemu, rastr povrchu zadaného tvaru, rastr stávajícího zemského povrchu (terénu), odvozené vrstevnice terénu a vrstevnice povrchu zadaného tvaru vrstevnice zemského povrchu a vrstevnice zadaného terénního tvaru. Rastr objemu je spočten z rozdílu mezi povrchem zadaného terénního tvaru (dnem a svahy terénního zářezu nebo korunou a svahy terénního náspu) a stávajícím zemským povrchem (terénem), který reprezentuje digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G). Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) SurfaceDifference_DMR5G (MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing - Results - Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Category:

Help URL: https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/directories/arcgisoutput/SurfaceDifference_DMR5G_GPServer/SurfaceDifference_DMR5G/SurfaceDifferenceDMR5G.htm

Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Parameters:


Supported Operations:   Submit Job

Child Resources:   Metadata