ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (VektorovaMapa)

Chráněné území - hranice NP (DATA50) (0)
Chráněné území - hranice CHKO (DATA50) (1)
Název města s více než 100000 obyvateli (2)
Název města od 50001 do 100000 obyvatel (3)
Název města od 20001 do 50000 obyvatel (4)
Název města od 10001 do 20000 obyvatel (5)
Název města od 5001 do 10000 obyvatel (6)
Název města od 2001 do 5000 obyvatel (7)
Název města do 2000 obyvatel (8)
Název města, název části města (9)
Název obce s více než 2000 obyvateli (10)
Název obce od 501 do 2000 obyvatel (11)
Název obce od 201 do 500 obyvatel (12)
Název obce do 200 obyvatel (13)
Název obce, název části obce (14)
Název místní části (15)
Orografický název (bod) (16)
Orografický název (linie) (17)
Orografický název (plocha) (18)
Popis pozemkové trati (19)
Popis ramena vodního toku (20)
Popis dolu, lomu, objektu různého (21)
Bod polohového pole - trigonometrický bod (22)
Bod polohového pole - zhušťovací bod (23)
Bod polohového pole - přidružený bod (24)
Bod výškového pole (25)
Bod tíhového pole (26)
Kótovaný bod (DATA50) (27)
Kótovaný bod (28)
Osamělý balvan, skála (29)
Vstup do jeskyně (30)
Liniová vegetace (31)
Lesní průsek (32)
Rašeliniště (bod) (33)
Rašeliniště (plocha) (34)
Pramen (35)
Studna, vrt (36)
Kašna (37)
Lázeňské zřídlo (38)
Vodopád (bod) (39)
Vodopád (linie) (40)
Jez (DATA50) (41)
Jez (42)
Hráz vodních ploch (DATA50) (43)
Přehradní hráz (DATA50) (44)
Přehradní hráz (45)
Hrad (DATA50) (46)
Zámek (DATA50) (47)
Zřícenina hradu, zřícenina zámku (DATA50) (48)
Kostel (49)
Kaple (50)
Synagoga (51)
Kříž, sloup kulturního významu (52)
Mohyla, pomník, náhrobek (53)
Věžovitá stavba ostatní (54)
Rozhledna (55)
Rozhledna s vysílačem (56)
Vysílač (57)
Vodojem věžový (58)
Těžní, ropná věž (59)
Tovární komín (60)
Větrný mlýn (61)
Větrný motor (62)
Ústí šachty, štoly (v provozu) (63)
Ústí šachty, štoly (mimo provoz) (64)
Meteorologická stanice (65)
Hradba, val, opevnění (66)
Zeď (67)
Dopravníkový pás (68)
Lyžařský můstek (69)
Doplňková linie (70)
Definiční bod náměstí (popis) (71)
Přístaviště (72)
Stožár lanové dráhy (73)
Propustek (bod) (74)
Lávka (bod) (75)
Lávka (linie) (76)
Lávka (DATA50) (77)
Brod (78)
Přívoz (79)
Metro - podzemní úsek (80)
Metro - nadzemní úsek (81)
Tramvajová dráha (82)
Lanová dráha (83)
Vlek (84)
Most (navazování linií, bez kontur) (85)
Most silniční (86)
Tunel (87)
Železniční trať (88)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (89)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (90)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (91)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (92)
Železniční trať úzkorozchodná (93)
Železniční vlečka, normální rozchod (94)
Železniční vlečka úzkorozchodná (95)
Most železniční (96)
Podjezd (linie) (97)
Propustek (linie) (98)
Ulice (popis) (99)
Silnice, dálnice (navazování linií, bez kontur) (100)
D1 D1
D1p D1p
D1v D1v
D2 D2
D2p D2p
D2v D2v
M M
Mp Mp
Mv Mv
S1 S1
S1p S1p
S1v S1v
S2 S2
S2p S2p
S2v S2v
S3 S3
S3p S3p
S3v S3v
Dálnice (DATA50) (101)
Dálnice (102)
Silnice pro motorová vozidla (DATA50) (103)
Silnice pro motorová vozidla (104)
Silnice 1. třídy (DATA50) (105)
Silnice 1. třídy (106)
Silnice 2. třídy (DATA50) (107)
Silnice 2. třídy (108)
Silnice 3. třídy (DATA50) (109)
Silnice 3. třídy (110)
Silnice neevidovaná (DATA50) (111)
Silnice neevidovaná (112)
Silnice ve výstavbě (113)
Pěšina (114)
Cesta udržovaná (115)
Cesta neudržovaná (116)
Cesta parková (117)
Ulice typu chodník (118)
Ulice neexistující v terénu (119)
Ulice (DATA50) (120)
Ulice dopravně významná širší (DATA50) (121)
Ulice dopravně významná užší (DATA50) (122)
Ulice sjízdná (DATA50) (123)
Ulice sjízdná v sídle (navazování linií, bez kontur) (124)
Ulice sjízdná v sídle (125)
Ulice sjízdná mimo sídlo (126)
Ulice nesjízdná v sídle (127)
Ulice nesjízdná mimo sídlo (128)
Osa letištní dráhy, zpevněný povrch (asfalt, beton) (129)
Osa letištní dráhy, nezpevněný povrch (tráva) (130)
Stožár elektrického vedení (131)
Elektrické vedení (DATA50) (132)
Elektrické vedení (133)
Produktovod, potrubí (DATA50) (134)
Dálkový produktovod, dálkové potrubí (135)
Akvadukt (136)
Shybka (137)
Plavební komora (138)
Břehovka (139)
Vodní tok (navazování linií, DATA50) (140)
Vodní tok (DATA50) (141)
Vodní tok (navazování linií) (142)
povrchový stálý povrchový stálý
povrchový občasný povrchový občasný
podzemní podzemní
Vodní tok povrchový stálý (143)
Vodní tok povrchový občasný (144)
Vodní tok podzemní (145)
Terénní stupeň (DATA50) (146)
Terénní stupeň, hrana (147)
Rokle, výmol (148)
Pata terénního útvaru (149)
Budova (DATA50) (150)
Heliport (plocha) (151)
Budova, blok budov (DATA50) (152)
Zničená budova, rozvalina (DATA50) (153)
Budova, blok budov (154)
Budova kulturní, správní nebo jiná významná budova (155)
Průmyslový podnik, zemědělský podnik, sklad (156)
Zařízení technické a dopravní infrastruktury (157)
Budova blíže neurčená, blok budov (158)
Věžovitá stavba (159)
Hrad (160)
Zámek (161)
Zřícenina (162)
Rozvalina (163)
Stavební objekt zakrytý (164)
Kůlna (165)
Přístřešek (166)
Skleník, fóliovník (167)
Silo (plocha) (168)
Pozemní nádrž (169)
Válcová nádrž, zásobník nadzemní (plocha) (170)
Chladící věž (171)
Tribuna (172)
Vrstevnice (popis) (173)
Vrstevnice zdůrazněná (174)
Vrstevnice základní (175)
Vrstevnice doplňková (176)
Spádovka (177)
Chatová kolonie (DATA50) (178)
Hřbitov (DATA50) (179)
Usazovací nádrž, odkaliště (DATA50) (180)
Areál účelové zástavby (181)
Areál průmyslový a těžební (182)
Areál kulturního objektu (areál hradu, zámku, muzea, ostatní) (183)
Areál s poznávací funkcí (botanická zahrada, ZOO, skanzen) (184)
Areál rekreační (185)
Areál sportovní (186)
Areál zařízení další občanské vybavenosti (nemocnice, zdravotního zařízení, ostatní) (187)
Areál zařízení technické a dopravní infrastruktury (188)
Areál zemědělský (189)
Ostatní plocha v sídlech (190)
Hřbitov (191)
Skládka (192)
Povrchová těžba, lom (193)
Halda, odval (194)
Odkaliště (195)
Usazovací nádrž (196)
Areál železniční stanice, zastávky (197)
Kolejiště (198)
Parkoviště, odpočívka (199)
Obvod letištní dráhy (200)
Letiště (201)
Elektrárna (plocha) (202)
Rozvodna, transformovna (plocha) (203)
Přečerpávací stanice produktovodu (plocha) (204)
Skalnatý sráz, skály (bod, DATA50) (205)
Skalnatý sráz, skály (linie, DATA50) (206)
Skupina balvanů (bod) (207)
Skupina balvanů (linie) (208)
Sesuv půdy, suť (209)
Skalní útvary (210)
Vodní plocha (DATA50) (211)
Vodní plocha (212)
Rašeliniště, močál, bažina (DATA50) (213)
Bažina, močál (214)
Hranice užívání (215)
Zahrada, sad, park, vinice, chmelnice (DATA50) (216)
Okrasná zahrada, park (217)
Ovocný sad, zahrada (218)
Vinice (219)
Chmelnice (220)
Orná půda, ostatní neurčené plochy (DATA50) (221)
Orná půda a ostatní neurčené plochy (222)
Louka, pastvina (DATA50) (223)
Trvalý travní porost (224)
Les (DATA50) (225)
Lesní půda s křovinatým porostem (226)
Lesní půda s kosodřevinou (227)
Lesní půda se stromy (228)
Hranice státního území (229)