ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DATA200)

Hranice státního území (0)
Hranice kraje (1)
Hranice okresu, obvodu Prahy (2)
Hranice obce (3)
Hranice přesahu obce (4)
Chráněné území (5)
Reliéf stínovaný (6)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
Název města s více než 100000 obyvateli (7)
Název města od 50001 do 100000 obyvatel (8)
Název města od 20001 do 50000 obyvatel (9)
Název města od 5001 do 20000 obyvatel (10)
Název města do 5000 obyvatel (11)
Název části města (12)
Název obce s více než 2000 obyvateli (13)
Název obce od 501 do 2000 obyvatel (14)
Název obce do 500 obyvatel (15)
Název části obce (16)
Název místní části (17)
Kótovaný bod (18)
Vstup do jeskyně (19)
Pramen (20)
Studna, vrt (21)
Vodopád (22)
Jez (bod) (23)
Plavební komora (bod) (24)
Rozhledna (25)
Rozhledna s vysílačem (26)
Vysílač (27)
Kostel (28)
Zámek (29)
Zřícenina hradu, zřícenina zámku (30)
Historická hradba, opevnění (31)
Mohyla, pomník, náhrobek (32)
Hvězdárna (33)
Nemocnice (34)
Správní budova, úřad (35)
Škola (36)
Sportovní areál (37)
Stadion (38)
Aquapark (39)
Úpravna vody (40)
Čistírna odpadních vod (ČOV) (41)
Průmyslový podnik (42)
Přečerpávací stanice (43)
Halda, odval (44)
Usazovací nádrž, odkaliště (45)
Skládka odpadu (46)
Povrchová těžba, lom (47)
Ústí šachty, štoly (v provozu) (48)
Elektrárna jaderná (49)
Elektrárna tepelná (50)
Elektrárna vodní (51)
Elektrárna větrná (52)
Elektrárna solární (53)
Spalování biomasy (54)
Heliport (55)
Letiště (bod) (56)
Přístav (57)
Železniční stanice (58)
Železniční zastávka (59)
Železniční přejezd (60)
Silniční křížení (61)
Křižovatka mimoúrovňová s nájezdy (62)
Parkoviště s čerpací stanicí (63)
Parkoviště bez čerpací stanice (64)
Stanice přívozu (65)
Přívoz (66)
Lanová dráha visutá (67)
Most silniční (68)
Železniční trať (69)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (70)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (71)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (72)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (73)
Železniční trať nepoužívaná (74)
Most železniční (75)
Tunel silniční (76)
Tunel železniční (77)
Dálnice (linie bez kontur) (78)
Silnice pro motorová vozidla (linie bez kontur) (79)
Silnice 1. třídy (linie bez kontur) (80)
Silnice 2. třídy (linie bez kontur) (81)
Silnice 3. třídy (linie bez kontur) (82)
Dálnice (83)
Silnice pro motorová vozidla (84)
Silnice 1. třídy (85)
Silnice 2. třídy (86)
Silnice 3. třídy (87)
Silnice neevidovaná (88)
Silnice ve výstavbě (89)
Nájezd (90)
Přistávací dráha (91)
Elektrické vedení (92)
Dálkový produktovod, dálkové potrubí (93)
Hráz (94)
Jez (linie) (95)
Plavební komora (linie) (96)
Bažina, močál (97)
Vodní plocha (98)
Vodní tok povrchový širší než 50 m (99)
Vodní tok povrchový stálý od 20 do 50 m (100)
Vodní tok povrchový stálý od 5 do 20 m (101)
Vodní tok povrchový stálý do 5 m (102)
Vodní tok povrchový občasný (103)
Vodní tok podzemní (104)
Vodní tok (popis) (105)
Terénní stupeň, hrana, jáma (106)
Skalnatý sráz, skály (linie) (107)
Blok zástavby s více než 5000 obyvateli (108)
Blok zástavby s 1000 - 5000 obyvateli (109)
Blok zástavby do 1000 obyvatel (110)
Ostrov (111)
Letiště (plocha) (112)
Vrstevnice zesílená (113)
Vrstevnice základní (114)
Vrstevnice doplňková (115)
Ovocný sad, zahrada (116)
Vinice (117)
Chmelnice (118)
Les (119)
Plocha státního území (120)
Reliéf obarvený (121)
High : 1601 High : 1601
Low : 0 Low : 0