ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ZABAGED)

Přehledka - hranice kraje (0)
Přehledka - hranice okresu (1)
Přehledka - hranice obce (2)
Přehledka - hranice KU (3)
Hranice státní (4)
Hranice oblastní (5)
Hranice kraje (6)
Hranice okresu (7)
Hranice ORP (8)
Hranice OPÚ (9)
Hranice obce (10)
Hranice KU (11)
Hranice MČ (12)
Definiční bod správního celku - název města (13)
75 - 2000 75 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 20000 5001 - 20000
20001 - 50000 20001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 500000 100001 - 500000
500001 - 2000000 500001 - 2000000
Definiční bod správního celku - název obce (14)
0 - 200 0 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 2000 501 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
Definiční bod části města - název KU (15)
69 - 200 69 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 2000 501 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 20000 5001 - 20000
20001 - 1280508 20001 - 1280508
Definiční bod části obce - název části (16)
0 - 200 0 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 5263 501 - 5263
Velkoplošné zvláště chráněné území (17)
Maloplošné zvlástě chráněné území (18)
Bod polohového pole - trigonometrický bod (19)
Bod polohového pole - zhušťovací bod (20)
Bod polohového pole - přidružený bod (21)
Bod výškového pole (22)
Bod tíhového pole (23)
Kótovaný bod (24)
Osamělý balvan, skála (25)
Vstup do jeskyně (26)
Skupina balvanů (bod) (27)
Skupina balvanů (linie) (28)
Osamělý strom (29)
Osamělý lesík (30)
Liniová vegetace (31)
Lesní průsek (32)
Rašeliniště (bod) (33)
Rašeliniště (plocha) (34)
Pramen (35)
Studna, vrt (36)
Kašna (37)
Lázeňské zřídlo (38)
Vodopád (bod) (39)
Vodopád (linie) (40)
Jez (41)
Přehradní hráz (42)
Kostel (43)
Kaple (44)
Synagoga (45)
Kříž, sloup kulturního významu (46)
Mohyla, pomník, náhrobek (47)
Věžovitá nástavba na budově (48)
Věžovitá stavba ostatní (49)
Rozhledna (50)
Rozhledna s vysílačem (51)
Vysílač (52)
Vodojem věžový (53)
Vodojem zemní (54)
Silo (bod) (55)
Válcová nádrž, zásobník (bod) (56)
Těžní, ropná věž (57)
Tovární komín (58)
Větrný mlýn (59)
Větrný motor (60)
Ústí šachty, štoly (v provozu) (61)
Ústí šachty, štoly (mimo provoz) (62)
Čerpací stanice (63)
Meteorologická stanice (64)
Bunkr (65)
Hradba, val, opevnění (66)
Zeď (67)
Dopravníkový pás (68)
Lyžařský můstek (69)
Doplňková linie (70)
Úřad - definiční bod úřadu (71)
Pošta- definiční bod (72)
Škola - definiční bod (73)
Školské zařízení - definiční bod zařízení (74)
Sociální zařízení - definiční bod zařízení (75)
Nemocnice - definiční bod nemocnice (76)
Zdravotnické zařízení - definiční bod zařízení (77)
Definiční bod adresního místa (78)
Definiční bod náměstí (popis) (79)
Definiční bod náměstí (80)
Křižovatka mimoúrovňová UBM (81)
Křižovatka úrovňová UBU (82)
Uzlový bod silniční sítě UBS (83)
Železniční stanice (84)
Železniční zastávka (85)
Stanice metra (86)
Heliport (87)
Přístaviště (88)
Stožár lanové dráhy (89)
Železniční přejezd (bod) (90)
Železniční přejezd (linie) (91)
Podjezd (bod) (92)
Propustek (bod) (93)
Lávka (bod) (94)
Lávka (linie) (95)
Brod (96)
Přívoz (97)
Metro - nadzemní úsek (98)
Metro - podzemní úsek (99)
Tramvajová dráha (100)
Lanová dráha pozemní (101)
Lanová dráha visutá (102)
Lyžařský vlek (103)
Most (navazování linií, bez kontur) (104)
Most silniční (105)
Tunel (106)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (107)
Železniční trať elektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (108)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, více kolejí (109)
Železniční trať neelektrifikovaná, normální rozchod, 1 kolej (110)
Železniční trať úzkorozchodná (111)
Železniční vlečka, normální rozchod (112)
Železniční vlečka úzkorozchodná (113)
Most železniční (114)
Podjezd (linie) (115)
Propustek (linie) (116)
Pěšina (117)
Cesta udržovaná (118)
Cesta neudržovaná (119)
Cesta parková (120)
Ulice (popis) (121)
Silnice, dálnice (popis) (122)
Dálnice (123)
Silnice pro motorová vozidla (124)
Silnice 1. třídy (125)
Silnice 2. třídy (126)
Silnice 3. třídy (127)
Silnice neevidovaná (128)
Silnice ve výstavbě (129)
Ulice sjízdná v sídle (navazování linií, bez kontur) (130)
Ulice sjízdná v sídle (131)
Ulice nesjízdná v sídle (132)
Ulice sjízdná mimo sídlo (133)
Ulice nesjízdná mimo sídlo (134)
Osa letištní dráhy, zpevněný povrch (asfalt, beton) (135)
Osa letištní dráhy, nezpevněný povrch (tráva) (136)
Elektrárna parní, paroplynová, plynová a spalovací (137)
Elektrárna vodní (138)
Elektrárna větrná (139)
Elektrárna solární (140)
Stožár elektrického vedení (141)
Elektrické vedení (142)
Dálkový produktovod, dálkové potrubí (143)
Akvadukt (144)
Shybka (145)
Plavební komora (146)
Suchá nádrž (147)
Vodní tok (popis) (148)
Vodní tok povrchový stálý (149)
Vodní tok povrchový občasný (150)
Vodní tok podzemní (151)
Rokle, výmol (152)
Terénní stupeň, hrana (153)
Pata terénního útvaru (154)
Hranice geomorfologické jednotky (155)
Budova kulturní, správní nebo jiná významná budova (156)
Průmyslový podnik, zemědělský podnik, sklad (157)
Zařízení technické a dopravní infrastruktury (158)
Budova blíže neurčená, blok budov (159)
Rozvalina, zřícenina (160)
Kůlna (161)
Skleník, fóliovník (162)
Silo (plocha) (163)
Válcová nádrž, zásobník (plocha) (164)
Chladící věž (165)
Břehovka (166)
Rozvodnice (167)
Vrstevnice zesílená (168)
Vrstevnice hlavní (169)
Vrstevnice doplňková (170)
Areál průmyslový a těžební (171)
Areál kulturního objektu (areál hradu, zámku, muzea, ostatní) (172)
Areál s poznávací funkcí (botanická zahrada, ZOO, skanzen) (173)
Areál rekreační (174)
Areál sportovní (175)
Areál zařízení další občanské vybavenosti (nemocnice, zdravotního zařízení, ostatní) (176)
Areál zařízení technické a dopravní infrastruktury (177)
Areál zemědělský (178)
Ostatní plocha v sídlech (179)
Hřbitov (180)
Skládka (181)
Povrchová těžba, lom (182)
Halda, odval (183)
Odkaliště (184)
Usazovací nádrž (185)
Areál železniční stanice, zastávky (186)
Kolejiště (187)
Parkoviště, odpočívka (188)
Obvod letištní dráhy (189)
Letiště (190)
Elektrárna (plocha) (191)
Rozvodna, transformovna (plocha) (192)
Přečerpávací stanice produktovodu (plocha) (193)
Sesuv půdy, suť (194)
Skalní útvary (195)
Bažina, močál (196)
Vodní plocha (197)
Hranice užívání (198)
Okrasná zahrada, park (199)
Ovocný sad, zahrada (200)
Vinice (201)
Chmelnice (202)
Orná půda a ostatní neurčené plochy (203)
Trvalý travní porost (204)
Lesní půda s křovinatým porostem (205)
Lesní půda s kosodřevinou (206)
Lesní půda se stromy (207)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - jehličnaté (208)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - listnaté (209)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - smíšené (210)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - druh bez určení (211)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - vysoké přes 20 m (212)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - vysoké od 8 do 20 m (213)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - vysoké od 2,5 do 8 m (214)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - vysoké do 2,5 m (215)
Lesní půda se stromy kategorizovaná - výška bez určení (216)